«مهارت‌های تی شکل و کاربرد در آینده شغلی (فا) |T-shaped skills and their application in work life (fa)

by

People With T-shaped skills are able to pull off more than one skill, but are experienced in at least one of them. Tadeh would share his experience of implementing these skills in his life and career, and how they changed his future work life. ………………………… افراد با مهارت‌های تی شکل قادر به انجام چند مهارت هستند اما حداقل در یکی از آنها تخصص دارند. طاده تجربیات خود در زندگی و روند کاری خود خواهد گفت و اینکه چطور این مهارت‌ها توانستند آینده شغلی او را دگرگون کنند.